GNOME 2.30 Release Notes

1 เกริ่นนำ

GNOME 2.30 is the latest version of the GNOME Desktop: a popular, multi-platform desktop environment for your computer. GNOME's focus is ease of use, stability, and first-class internationalization and accessibility support. GNOME is Free and Open Source Software and provides all of the common tools computer users expect of a modern computing environment, such as email, groupware, web browsing, file management, multimedia, and games. Furthermore, GNOME provides a flexible and powerful platform for software developers, both on the desktop and in mobile applications.

รูปที่ 1GNOME 2.30

The GNOME Desktop is released every six months and contains many new features, improvements, bug fixes, and translations. GNOME 2.30 continues this tradition. To learn more about GNOME and the qualities that distinguish it from other computer desktop environments (such as usability, accessibility, internationalization, and freedom) visit the About GNOME page on our website.

มาร่วมกับเราสิ จะได้รู้ว่าคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

GNOME 2.30 includes all of the improvements made in GNOME 2.28 and earlier. You can learn more about the changes that happened in GNOME 2.28 from its release notes.

2 Get your GNOME Gear!

The GNOME Foundation is proud to announce the opening of the GNOME Store, powered by Zazzle. You can help support GNOME by buying T-shirts and mugs in the new GNOME Store. Visit the GNOME store and show your support for GNOME today!

รูปที่ 2GNOME T-Shirts

Friends of GNOME is a way for individuals to support the GNOME project's mission of providing a free and open source desktop for everyone regardless of ability. With no advertising or outreach, the Foundation has raised over $29,000 in 2009 from generous individuals. That money has contributed to the funds for hackfests, local events and programs which in turn have enabled the GNOME project to create internationalized, accessible and easy to use desktop software for both traditional desktops and for mobile devices.

ขอเชิญเข้าชม เว็บไซต์เพื่อน GNOME ได้

3 What's New for Users

The GNOME Project's focus on users and usability continues in GNOME 2.30 with its hundreds of bug fixes and user-requested improvements. The sheer number of enhancements makes it impossible to list every change and improvement made, but these notes aim to highlight some of the more exciting, user-oriented features in this release.

3.1 View More Files

GNOME 2.30 includes updates to Nautilus, the GNOME File Manager. Nautilus features a number of user interface changes including a new split view mode and is now set to browser mode by default, replacing spatial mode.

รูปที่ 3Nautilus

3.2 โปรแกรมข้อความทันใจ Empathy

Empathy โปรแกรมส่งข้อความทันใจและสื่อสารของ GNOME ซึ่งสร้างขึ้นจากกรอบงานการสื่อสาร Telepathy ได้เพิ่มความสามารถใหม่ที่สำคัญเพื่อช่วยผู้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

Empathy will now display an information bar in the contact list when an account fails to connect, featuring a button that makes it easy to try and connect again or edit the account settings.

You can now send files by dragging and dropping a file in the contact list or in the chat window when talking to a friend.

Empathy's IRC functionality has been updated to include support for common IRC commands such as /join or /nick, and you can now join password protected rooms.

Other updates include support for easily adding and configuring Facebook chat and chat windows now display a search window to help easily find text when chatting with friends.

3.3 Easy Syncing

Tomboy Notes features a number of updates and now can automatically synchronize your notes in the background instead of requiring you to manually sync. You can also set how often Tomboy should sync automatically from within Tomboy's preferences.

Tomboy's startup time has been dramatically improved and now starts almost instantly.

Copying and pasting has been improved and you can now copy and paste rich HTML from notes into other applications such as OpenOffice.org, Evolution or other applications. The formatting of your notes is preserved, assuming the application you are pasting information into understands HTML.

Other improvements in Tomboy include Microsoft Windows 7® jump list support with Tomboy being present in the Taskbar and Windows Start Menu. Renaming notes in Tomboy has been improved to offer safer renaming of notes and give you more control when renaming a note so you don't accidentally rename links in other Tomboy notes.

3.4 Manage Your Users Safely

GNOME System Tools has a number of new improvements making it easier and safer to manage users on your computer. GNOME System Tools now works with PolicyKit for authentication, removing the Unlock button for managing users and services.

The dialog to create a user has been improved and only requires you to provide the new user's name and will include user name suggestions. Upon account creation everything will "just work"! This also includes adding support for encrypted home directories for new users.

You can no longer lose your own administrative rights accidentally. You will now be prompted for your current password before changing your password so your keyrings and encrypted home directories will not break. When removing user accounts, the ability to delete that user's home directory is now an option.

When managing existing users you can choose from specific account types rather than having to choose specific cryptic privileges making it easier to add and remove abilities for other users.

3.5 Know What You're Doing

แอพเพล็ต ติดตามการใช้เวลา ซึ่งช่วยคุณติดตามการใช้เวลาและงานต่าง ๆ ของคุณ มีการปรับปรุงใหม่จำนวนหนึ่ง

An all new standalone mode has been created in addition to the panel applet. Depending on your distribution, Time Tracker is available in your GNOME Menu under Applications ▸ Accessories ▸ Time Tracker.

Viewing and creating reports based on your activities has been improved as you can now create tags in your activities and the overview can also be filtered by all aspects of your activities.

รูปที่ 4Time Tracker Standalone with activity tags

3.6 Manage your PDFs

The Evince document viewer has improved printing support. Page setup settings are now embedded in the print dialog and a new tab has been added to support various scaling options.

Evince on Microsoft Windows® now includes support for printing, PostScript and comics.

Other updates to Evince include adding an inverted colors mode; updates to presentation mode; the ability for annotation in PDF file attachments and support for remote files in the thumbnailer.

3.7 Browse the Web

The Epiphany web browser has seen numerous bugs and regressions fixed in addition to new features.

Epiphany can now remember passwords using gnome-keyring.

Epiphany has a new configuration option to enable or disable all plugins, such as Flash or Java. Epiphany will also now warn you when viewing a website with a broken SSL certificate.

Features that have returned to Epiphany include:

 • Print preview is again available.
 • You can now right-click in a web page to download and save an object, such as an image.
 • Favicon support has been restored.
 • The up navigation arrow has returned.
 • When you middle-click with your mouse, your clipboard contents will be pasted.
 • Epiphany's context menus have returned and are compatible with custom page menus, such as those used by Google Docs.
รูปที่ 5เว็บเบราว์เซอร์ Epiphany

Epiphany also has added advanced options available as settings in GConf. You can enable support for User Agents and change your default search engine directly within GConf.

Epiphany-extensions have new additions including html5tube which replaces YouTube Flash with HTML5 and does not require you to have Flash installed. The tab-key-tab-navigate plugin allows you to use Ctrl+Tab to change tabs. The sidebar extension has been removed.

3.8 Connect Remotely

Vinagre, a remote desktop client for the GNOME Desktop, has added support for SSH tunneling allowing you to access a remote machine more securely through an SSH tunnel. You will need an SSH account on the remote client and then you can type in passwords and other information knowing you are connected securely.

Connecting to clients using a low bandwidth connection has been made easier by allowing you to choose a lower depth of color to save bandwidth and by enabling JPEG compression. These options are available in the connection dialog in Vinagre.

A new listener mode has been added allowing the remote desktop you are going to view and control to connect to you. This is helpful when the remote connection is behind a firewall or router and is unreachable through the normal connection process. By enabling listener mode in Vinagre and giving your IP address to the user you are trying to connect to, the remote client can connect to you.

3.9 แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก…

นอกจากการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ๆ แล้ว ก็ยังมีรายการตกแต่งต่อเติมเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายอย่าง ที่มีขึ้นใน GNOME ทุกรุ่น

 • New fonts can be installed by double-clicking the font in Nautilus.
 • Gedit has improved integration in the Mac OS® X port and Python plugins are now working in the Windows version. Gedit's Snippets plugin has been ported to the new completion framework. The spell check plugin now has the ability to check comments and strings in programming languages.
 • When you choose multiple keyboard layouts the status icon automatically appears in the notification area.
 • File Roller will install the necessary packages using PackageKit if an archive you are trying to open does not have the correct archive support installed.
 • Brasero will now more accurately copy audio CDs using the cdda2wav plugin. Brasero is now integrated with PackageKit and has support for searches using Tracker.
 • GNOME Terminal now has support for unlimited scrollback, scrollback saving and bold colors.
 • iPod® and iPod Touch® devices are now partially supported by gvfs thanks to the libimobiledevice library. Music synchronization, data access and downloading photos should be fully supported. For a full list of feature support, libmobiledevice homepage.
 • gcalctool features a new, simpler user interface. Functions are now typed, such as s_i_n for sine instead of k.
 • In addition to a number of bug fixes, GNOME Panel has fixed a long outstanding bug in that when you change your screen resolution, applets will no longer randomly change position.
 • The GNOME Keyboard Indicator has been removed from GNOME Applets. If you use more than one keyboard layout, the GNOME Keyboard Indicator will now automatically appear in your tray via gnome-system-daemon.
 • GNOME Keyboard Preferences in the GNOME Control Center has an updated graphical user interface.
 • GNOME Games have renamed Gnometris to Quadrassel and Same GNOME is now known as Swell Foop. Swell Foop and Gnibbles both have a new 3D accelerated engine based on Clutter.

4 What's New in Accessibility

GNOME มีความปรารถนาที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ใช้งานได้สำหรับทุกคน รวมทั้งผู้ใช้และนักพัฒนาที่มีความบกพร่องทางกายภาพ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ได้ลำบากด้วย เพื่อช่วยบุคคลเหล่านี้ GNOME จึงได้ตั้งโครงการสิ่งอำนวยความสะดวกของ GNOME (GNOME Accessibility Project) และพัฒนากรอบงานเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นมาตรฐานบนเดสก์ท็อปเสรีไปแล้ว

GNOME 2.30 continues to build on its prior accessibility credentials with several improvements.

4.1 เครื่องมืออ่านหน้าจอ Orca

The Orca screen reader has had significant work done to reduce program bugs and improve performance, with over 160 bugs fixed for GNOME 2.30. Some of the improvements include:

 • The preferences user interface has been updated to improve Orca on netbooks.
 • You can now run orca --replace to start a new Orca process that also kills all other running Orca processes.
 • Orca now has a new "About" dialog.

4.2 Other Accessibility Updates

A significant amount of work has gone into GNOME Accessibility to remove Bonobo. The D-Bus implementation of AT-SPI has made to work side by side with the CORBA implementation. GNOME 2.30 is the last official release that will support the CORBA implementation with D-Bus replacing CORBA in GNOME 3.0.

If you are passionate about making GNOME accessible for all users, now is a great time to join the Accessibility team. Help make GNOME better for users with disabilities and join the GNOME Accessibility mailing list to learn more.

5 What's New for Developers

The following changes are important for developers using the GNOME 2.30 developer platform. If you're not interested in changes for developers, you can skip forward to หัวข้อ 6 การรองรับนานาภาษา.

As well as the GNOME Desktop, GNOME 2.30 is the latest release of the GNOME Developer Platform, a set of API- and ABI-stable libraries available under the GNU LGPL which can be used for the development of cross-platform applications.

แก้ไขการใช้ไลบารีที่ไม่สนับสนุนให้ใช้

Starting with GNOME 3.0, various deprecated parts of GNOME will be removed. These deprecated components include libraries such as libart_lgpl, libbonobo, libbonoboui, libglade, libgnome, libgnomecanvas, libgnomeprint, libgnomeprintui, libgnomeui, and libgnomevfs. For applications that ship as part of the GNOME Desktop, a number of cleanup tasks have been carried out to ensure no deprecated code is used. This will ensure a smooth transition to GNOME 3.0.

เราขอกระตุ้นให้นักพัฒนาต่าง ๆ ดำเนินตามตัวอย่างนี้ในโปรแกรมของท่านด้วย นอกจากนี้ สำหรับนักพัฒนา (หรือผู้ที่กำลังจะเป็นนักพัฒนา) ที่ปรารถนาจะช่วยเรา ก็มีหน้าวิกิ เป้าหมาย GNOME รวบรวมรายการงานต่าง ๆ ที่ต้องทำอยู่ ภาพรวมของสถานะของงานที่เหลือสำหรับมอดูลต่าง ๆ ที่เครื่องมือคอมไพล์ jhbuild รองรับ ถูกสร้างและปรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ ที่นี่

5.1 แพลตฟอร์มสะอาดขึ้น

มีความพยายามขนานใหญ่ที่จะลบมอดูลและฟังก์ชันที่กำลังจะเลิกใช้เพื่อมุ่งสู่ GNOME 3.0

โปรแกรมจำนวนมากยังได้ตัดการใช้ฟังก์ชันที่กำลังจะเลิกใช้ใน GTK+ และ GLib ออกไป และได้ใช้นโยบายใหม่ในการใช้แฟ้มส่วนหัวของ GTK+ และ GLib เฉพาะในระดับบนสุดเท่านั้น

5.2 GTK+ 2.20

GTK+ 2.20 is the latest release of the GTK+ toolkit, which is at the heart of GNOME. GTK+ 2.20 includes new features for developers, as well as extensive bug fixing and housecleaning for the upcoming GTK+ 3.0.

นอกจากนี้ GTK+ ยังมีการปรับปรุงอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง รวมถึง:

 • A throbber widget, GtkSpinner, and cell renderer, GtkCellRendererSpinner have been added.
 • GtkToolPalette is a new container to show tool items in collapsible groups.
 • GtkNotebook can now have action widgets next to tabs.

5.3 Empathy

libempathy and libempathy-gtk have been removed and developers should use telepathy-glib instead.

5.4 Anjuta

Anjuta features improved code completion, including completion of ., -> and :: in C and C++.

Code completion is now completely asynchronous so it won't disturb you any more while you are typing.

Anjuta now supports Vala symbols in the symbol manager; full JavaScript support including code completion, debugging and building; and basic support for non-automake projects.

5.5 GNOME Platform Improvements

Other GNOME Platform improvements in GNOME 2.30 include:

 • Evolution and Evolution-Data-Server have completely removed Bonobo in anticipation of GNOME 3.0. Evolution-Data-Server now uses D-Bus behind the same client-side APIs.
 • Brasero now has GObject-introspection support for libbrasero-media and libbrasero-burn.
 • The GNOME Magnifier, gnome-mag, supports D-Bus as Bonobo support is deprecated.
 • Devhelp now has a fullscreen mode and will look for symbols on library.gnome.org when the symbols are not found locally.
 • GLib has added GConverter, a generic interface for streaming data conversion. Threads are now enabled automatically when g_type_init() is called.
 • gnome-keyring has implemented a new "Secret Service" cross-desktop password storage D-Bus API.

6 การรองรับนานาภาษา

Thanks to members of the worldwide GNOME Translation Project, GNOME 2.30 offers support for more than 50 languages with at least 80 percent of strings translated, including the user and administration manuals for many languages.

ภาษาที่รองรับ:

 • Asturian
 • English (US, British)
 • กรีก
 • กัณณาท
 • กาลิเชียน
 • คาตะลาน
 • คุชราตี
 • จีน (ฮ่องกง)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีนกลาง
 • ญี่ปุ่น
 • ดัตช์
 • ตุรกี
 • ทมิฬ
 • นอร์เวย์แบบบุคมอล
 • บัลแกเรีย
 • ปัญจาบี
 • ฝรั่งเศส
 • ฟินแลนด์
 • มลยาฬัม
 • มาราฐี
 • ยูเครน
 • รัสเซีย
 • ลิทัวเนีย
 • สวีเดน
 • สเปน
 • สโลวีเนีย
 • อัสสมี
 • อารบิก
 • อิตาลี
 • ฮังการี
 • ฮินดี
 • ฮีบรู
 • เกาหลี
 • เช็ก
 • เซอร์เบีย
 • เดนมาร์ก
 • เตลุคู
 • เบ็งกาลี
 • เบ็งกาลี (อินเดีย)
 • เยอรมัน
 • เวียดนาม
 • เอสโตเนีย
 • แบ็ซค์
 • โปรตุเกส
 • โปรตุเกสบราซิล
 • โปแลนด์
 • โรมาเนีย
 • โอริยา
 • ไทย

และยังมีอีกหลายภาษาที่รองรับเพียงบางส่วน โดยมีการแปลข้อความเกินครึ่งหนึ่ง

Translating a software package as large as GNOME into a new language can be an overwhelming task for even the most dedicated translation team. For this release a stellar effort has been done by the Asturian team, increasing the completeness of their translation by more than 27 points, soon passing the 80% mark indicating complete support for a language. The Shavian team also started translating GNOME in the 2.30 cycle and is already at 70%, already almost at complete support for a language.

ดูสถิติและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บสถานะงานแปล ของ GNOME

7 การติดตั้ง GNOME

You can try out GNOME 2.30 with GNOME Live Media, which contains all of the software included in GNOME 2.30 in a virtual machine. Using virtual images, you can try out the latest GNOME in QEMU, KVM, Virtualbox or VMWare. GNOME Live Media can be downloaded from the GNOME BitTorrent site.

To install or upgrade your machine to GNOME 2.30, we recommend you install official packages from your vendor or distribution. Popular distributions will make GNOME 2.30 available very soon, and some already have development versions with GNOME 2.30 available. You can get a list of distributions that ship GNOME and discover the latest versions they ship on our Get Footware page.

If you are brave and patient, and would like to build GNOME from source, we recommend you use JHBuild, which is designed to build the latest GNOME from Git. You can use JHBuild to build GNOME 2.30.x by using the gnome-2.30 moduleset.

ถึงแม้การคอมไพล์ GNOME โดยตรงจาก tarball จะทำได้เหมือนกัน แต่เราขอแนะนำให้ใช้ JHBuild

8 Looking Forward to GNOME 3.0

Development doesn't stop with GNOME 2.30. Work has already begun on GNOME 3.0, due to be released exactly six months after 2.30.

GNOME 3.0 will continue to provide the desktop platform and applications it always has, and will also feature a new user interface in GNOME Shell and the GNOME Activity Journal which easily helps you browse and find files on your computer. GNOME 3.0 also will include new features in accessibility, new user help and documentation, GNOME's first web service in Tomboy Online and more. For developers, GNOME 2.30 deprecates a number of old libraries.

A preview of GNOME Shell is available in 2.30 and is available for download. GNOME Shell features an innovative new user interface using the power of a composited desktop. GNOME Shell makes it easy to add additional workspaces, start frequently used applications, and access your most used files and documents.

รูปที่ 6GNOME Shell

GNOME Activity Journal เป็นเครื่องมือสำหรับเรียกดูและค้นหาแฟ้มในคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างง่ายดาย โดยจะเก็บประวัติการกระทำกับแฟ้มทั้งหมดตามลำดับเวลา และรองรับการติดแท็กและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ของแฟ้ม GNOME Activity Journal คือส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิกสำหรับ Zeitgeist ซึ่งเป็นกลไกติดตามกิจกรรมทั้งหมดในเดสก์ท็อป พร้อมทั้งรองรับการติดแท็กและคั่นหน้ารายการต่าง ๆ

รูปที่ 7GNOME Activity Journal

Tomboy Online is also scheduled for GNOME 3.0 and will allow users to sync and access their Tomboy Notes via the web.

For disabled users, the GNOME Accessibility team has a number of new features planned including a new GNOME Magnifier, Caribou, a new on-screen keyboard, and a new preferences user interface.

User help and documentation will see a new GNOME User Guide helping users who are new to GNOME. Yelp, the GNOME Help Browser, will include new features such as bookmarks and improved search capabilities.

GNOME's roadmap details the developers' plans for the next release cycle, the GNOME 3.0 release schedule was released earlier this year and is available on the GNOME wiki.

9 ผู้จัดทำ

บันทึกประจำรุ่นนี้รวบรวมโดย Paul Cutler ด้วยความช่วยเหลือจากชุมชน GNOME ฉบับแปลไทยแปลโดย เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์, อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ และ อาคม โชติพันธวานนท์ ในนามของชุมชน GNOME เราขอขอบคุณด้วยความซาบซึ้ง ต่อนักพัฒนาและผู้ร่วมสมทบทุกคน ที่ทำให้ GNOME รุ่นนี้เกิดขึ้นได้

บันทึกนี้ สามารถแปลเป็นภาษาใด ๆ ได้อย่างเสรี หากคุณประสงค์จะแปลเป็นภาษาของคุณ กรุณาติดต่อ โครงการแปล GNOME