Schackregler

3.1. Reglerna för schack

Schack spelas på ett kvadratiskt bräde på åtta rader (betecknas med siffrorna 1 till 8) och åtta kolumner (kallas linjer och betecknas med bokstäverna a till h) av kvadrater. Färgerna på de sextiofyra rutorna växlar mellan ljusa och mörka, och kallas "ljusa rutor" och "mörka rutor". Schackbrädet placeras så att varje spelare har en vit ruta i sin högra hörna, och pjäserna placeras som visats i diagrammet, med varje drottning på en ruta som matchar dess färg.

Varje spelare börjar spelet med sexton pjäser: varje spelares pjäser består av en kung, en drottning, två torn, två löpare, två springare och åtta bönder. En spelare, som kallas vit, styr de vita pjäserna och den andra spelaren, svart, styr svarta pjäser; Vit är alltid den första spelaren att flytta. Färgerna väljs antingen genom en vänlig överenskommelse, genom ett lotteri eller av en turneringsdirigerare. Spelarna turas om att flytta en pjäs i taget (med undantag för rockad, när två pjäser flyttas samtidigt). Pjäserna flyttas till antingen en ledig ruta eller en som är upptagen av en av motståndarens pjäser, vilket fångar den och tar bort den från spelet. Med ett undantag (en passant), slår alla pjäser motståndarens pjäser genom att flytta till rutan som motståndarens pjäs upptar.

3.1.1. Kung

När en kung är under direkt attack av en (eller möjligen två) av motståndarens pjäser, sägs spelaren vara i schack. När du är i schack, tillåts endast drag som tar bort kungen från angrepp. Spelaren får inte göra någon drag som skulle placera sin kung i schack. Målet med spelet är att göra motståndaren schackmatt; detta inträffar när motståndarens kung är i schack, och det inte finns några drag som tar bort kungen från angrepp.

Kungen kan röra sig en ruta vågrätt, lodrätt eller diagonalt. Väl inne i spelet, tillåts varje kung att göra en särskild dubbelflytt till tornet. En rockad innebär att flytta kungen två rutor mot ett torn och att sedan flytta tornet till rutan bortom kungen. Rockad är bara tillåten om alla följande villkor uppfylls:

  • Spelaren får inte ha flyttat både kungen och tornet som deltar i rockad.
  • Det får inte finnas några pjäser mellan kungen och tornet.
  • Kungen får för tillfället inte vara i schack, och kungen får inte heller passera genom rutor som är under attack av fientliga pjäser. Som med varje flyttning, är rockad olagligt om det skulle placera kungen i schack.
  • Kungen och tornet måste vara på samma rad (för att utesluta rockad med en befordrad bonde).

3.1.2. Torn

Tornet flyttas obegränsat antal lediga rutor i lodrät eller vågrät riktning (den är också involverad i kungens speciella drag, rockad).

3.1.3. Löpare

Löparna flyttar valfritt antal lediga rutor i någon riktning diagonalt.Observera att en löpare aldrig ändrar rutfärg, därför omnämner spelare dessa som "ljusa" eller "mörka" löpare.

3.1.4. Drottning

Drottningen kan flytta valfritt antal lediga rutor diagonalt, vågrätt eller lodrätt.

3.1.5. Springare

Springaren kan hoppa över upptagna rutor och flyttar två rutor vågrätt och en ruta lodrätt eller vice versa, i form av ett "L". En springare i mitten av brädet har åtta rutor som den kan flytta till. Observera att varje gång en springare flyttar, byter den rutfärg.

3.1.6. Bönder

Bönder har de mest komplexa förflyttningsreglerna: En bonde kan flytta framåt en ruta, om den rutan inte är upptagen. Om den inte har rört sig ännu, har bonden möjlighet att flytta två rutor framåt, om båda rutorna framför bonden är lediga. En bonde kan inte flytta bakåt. När en sådan inledande tvåruts-flyttning görs som placerar bonden vågrätt intill en motståndares bonde, kan motståndarens bonde slå ut bonden med "en passant" som om den flyttats framåt endast en i stället för två rutor, men endast på det omedelbart efterföljande steget. Bönder är de enda pjäser som slår ut annorlunda än de flyttar. De kan slå ut en fiendepjäs på någon av de två utrymmena intill utrymmet framför dem (det vill säga, de två rutorna diagonalt framför dem), men kan inte flytta till dessa utrymmen om de är lediga. Om en bonde går hela vägen till sin åttonde rad, blir den befordrad (konverterad) till en drottning, torn, löpare, eller springare av samma färg. I praktiken blir en bonde nästan alltid befordrad till en drottning.

3.1.7. Återstående förflyttningsregler

Med undantag av springaren, kan pjäser inte hoppa över varandra. Ens egna pjäser ("vänliga pjäser") kan inte passeras om de är i vägen för förflyttningen, och en vänlig pjäs kan aldrig ersätta en annan vänlig pjäs.Fiendepjäser kan inte passeras, men de kan "fångas".När en pjäs fångas (eller slås ut), ersätter den attackerande pjäsen fiendepjäsen på den rutan (en passant är det enda undantaget). Den slagna pjäsen tas sålunda bort från spelet och kan inte returneras för att spela för resten av spelet. Kungen kan inte fångas, bara sättas i schack. Om en spelare inte kan få kungen att inte stå i schack, resulterar det i schackmatt, med en förlust av spelet.

Schackpartier behöver inte sluta i schackmatt - endera spelaren kan ge upp om situationen ser hopplös ut. Spel kan också sluta med remi (oavgjort). Remi kan inträffa genom flera situationer, inklusive remi efter överenskommelse, patt, trefaldig upprepning av en position, femtio-dragsregeln, eller oavgjort med omöjligheten att skapa schackmatt (oftast på grund av för få pjäser för att skapa schackmatt).

3.2. Spel med tidtagning

Schackpartiet kan spelas med en tidsbegränsning genom att ställa in en flytt-tid när du skapar ett nytt spel. I tidsbegränsade spel har varje spelare en viss tid för att avgöra vilket drag man skall göra, och den återstående tiden för varje spelare minskar endast när det är deras tur att flytta.

3.3. Remi

Ett spel som slutar utan seger för någon av spelarna. De flesta remispelen blir oavgjorda enligt överenskommelse baserat på reglerna. Andra sätt ett spel kan sluta i remi är patt, trefaldig upprepning, femtio-dragsregeln, och otillräckligt med pjäser. En position sägs vara remi (eller en oavgjord position) om någon av spelarna kan, genom korrekt spel, så småningom tvinga spelet till ett läge där spelet måste sluta oavgjort, oavsett de drag som görs av den andra spelaren.

3.3.1. Patt

Patt är en position där spelaren vars tur det är att flytta inte har något regelrätt drag och hans kung inte är i schack. Patt resulterar i en omedelbar remi.

3.3.2. Trefaldig upprepning

Partiet blir remi om samma position uppkommer tre gånger för samma spelare , och båda spelarna har samma uppsättning regelrätta drag varje gång (det sistnämnda inkluderar rätten att ta en passant och rätten att göra rockad).

3.3.3. Femtio-dragsregeln

Femtio-dragsregeln anger att spelet blir remi efter femtio drag från vardera sidan utan att en bonde har flyttats eller slagits.

3.3.4. Otillräckligt med pjäser

Ett spelscenario där alla bönder har slagits ut, och ena sidan bara har kvar sin kung, medan den andra har kvar en kung eller en kung och en springare eller en löpare. Positionen blir remi eftersom det är omöjligt för den anfallande sidan att skapa schackmatt oavsett drag. Situationer där schackmatt endast är möjlig om den sämre sidan gör misstag täcks av femtio-dragsregeln.