WEP và WPA nghĩa là gì?

WEP and WPA (along with WPA2) are names for different encryption tools used to secure your wireless connection. Encryption scrambles the network connection so that no one can “listen in” to it and look at which web pages you are viewing, for example. WEP stands for Wired Equivalent Privacy, and WPA stands for Wireless Protected Access. WPA2 is the second version of the WPA standard.

Dùng một cơ chế mã hoá thì luôn tốt hơn là không dùng gì cả, nhưng WEP là chuẩn ít an toàn nhất ngày nay, và bạn không nên dùng nó nếu có thể dùng cái khác. WPA2 an toàn nhất trong ba. Nếu cạc mạng và router của bạn hỗ trợ WPA2, bạn nên thiết lập mạng không dây với nó.