Sposób użycia

2.1. Otwieranie dokumentu

Aby otworzyć dokument w PDF Mod:

  • Wybierz Plik ▸ Otwórz i wybierz dokument lub
  • Naciśnij Ctrl+O i wybierz dokument lub
  • Przeciągnij dokument PDF z Pulpitu lub przeglądarki plików na okno PDF Mod w którym nie otwarto jeszcze dokumentu lub
  • Wybierz dokument z Plik ▸ Ostatnio otwarte pliki.

2.2. Powiększenie

Powiększenie zwiększy lub zmniejszy miniaturki stron. PDF Mod uruchamia się w trybie Najlepsze dopasowanie, w którym wszystkie strony są widoczne w tym samym czasie.

Możesz powiększać lub powiększać używając opcji w menu View lub przytrzymując Ctrl i obracając kółko myszy.

2.3. Podgląd i edycja właściwości

PDF Mod może automatycznie zaznaczyć wszystkie strony, strony parzyste lub nieparzyste albo strony zawierające dane wyrażenie. Opcje te dostępne są w menu Edycja.

2.4. Zaznaczanie stron

PDF Mod może automatycznie zaznaczyć wszystkie strony, strony parzyste lub nieparzyste albo strony zawierające dane wyrażenie. Opcje te dostępne są w menu Edycja.

Możesz także ręcznie wybierać strony używając klawiatury lub myszy. Użyj Ctrl lub Shift aby wybrać więcej niż jedną stronę.

2.5. Przenoszenie stron

Aby przenieść (zmienić kolejność) zaznaczoną stronę lub strony, przeciągnij je w dokumencie na pozycję w której mają się znaleźć.

Wszystkie operacje z wyjątkiem usuwania stron mogą być cofnięte poprzez wybór Edycja ▸ Cofnij lub naciśnięcie Ctrl+Z.

2.6. Zgrywanie stron

Zgranie zaznaczonej strony lub stron otworzy nowe okno PDF Mod zawierające wybrane strony w nowym dokumencie, gotowym do dalszej edycji lub zapisania.

Aby zgrać zazaczoną stronę lub strony, wubierz Edycja ▸ Zgraj stronę.

Wszystkie operacje edycji i zaznaczania dostępne w menu Edycja są także dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na stronie. Część operacji jest też dostępna w pasku narzędzi.

2.7. Obracanie stron

Aby obrócić zaznaczoną stronę lub strony, wybierz Edycja ▸ Obróć stronę lub naciśnij [ aby obrócić w lewo (przeciwnie do wskazówek zegara) lub ] aby obrócić w prawo (zgodnie ze wskazówkami zegara).

2.8. Usuwanie stron

Aby usunąć zaznaczoną stronę lub strony, naciśnij Delete lub wybierz Edycja ▸ Usuń stronę.

Obecnie nie jest możliwe cofnięcie tej operacji poprzez menu Edycja ▸ Cofnij. Możesz zamknąć dokument bez zapisywania i otworzyć ponownie aby odzyskać stronę, utracisz jednak wszystkie inne zmiany dokonane w dokumencie.

2.9. Zapisywanie

Po dokonaniu zmian w dokumencie, istnieją dwie możliwości ich zapisania. Możesz nadpisać oryginalny dokument wybierając Plik ▸ Zapisz lub zapisać zmiany w nowym pliku wybierając Plik ▸ Zapisz jako.